STADGAR

Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län, som är en ideell förening, instiftades på Varbergs fästning den 10 oktober 2003. Stadgarna fastsälldes av årsmötet 2003-10-10, reviderades vid årsmöte i Laholm 2017-05-23.

§1. Föreningens namn är Föreningen Byggnadsminnen i Hallands län.

§2. Föreningens medlemmar utgöres av de ägare, brukare och förvaltare av länets byggnadsminnen, samt av andra intresserade, som erlagt medlemsavgift till föreningen. Till föreningen kan även, efter beslut i årsmöte, knytas hedersmedlemmar som bedöms på ett värdefullt sätt bidragit till föreningens verksamhet. Hedermedlem betalar ingen medlemsavgift.

§3. Med byggnadsminne avses byggnad som av Länsstyrelsen blivit förklarad för byggnadsminne i enlighet med 3 kap, §1 i kulturmiljölagen (1988:950).

§4. Föreningens verksamhet finansieras dels genom medlemsavgifter, dels genom statliga och/eller kommunala bidrag för särskilt specificerade ändamål. Sådana ändamål kan vara utbildning, konferenser, utredningsprojekt eller liknande. Vidare kan andra bidrag och/eller gåvor lämnas.

§5. Medlemsavgift för året skall erläggas före april månads utgång.

§6. Föreningens verksamhet är ideell och skall bestå i:

 1. Att värna om kulturarv och kulturmiljö av allmänt bevarandeintresse.

 2. Att stärka samhörighetskänslan mellan medlemmarna och verka för löpande och goda kontakter med berörda myndigheter.

 3. Att tillvarataga medlemmarnas intressen genom att fungera som remiss- och förslagsinstans i ärenden med anknytning till regelverken rörande byggnadsminnen.

 4. Att lämna förslag till adekvata projekt rörande byggnadsminnen, exempelvis utredningar eller utbildnings- och informationsprogram.

 5. Att lämna förslag till nya byggnadsminnen och vara rådgivande instans till länets antikvariska myndigheter.

 6. Att verka för att byggnadsminnen kan göras tillgängliga för byggnadsvårdsutbildning.

 7. Att verka för insamlande och utgivande av information med anknytning till byggnadsminnen och byggnadsvård.

§7. Föreningens räkenskapsår löper under perioden 1/1 - 31/12.

§8. Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra föreningsmöte och styrelse.

§9. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen särskild utsedd person/personer.

§10. Föreningens verksamhet handhas av dess styrelse. Styrelsen väljes av föreningens årsmöte och skall bestå av fem ledamöer varav minst tre skall representera ägare/brukare/förvaltare av byggnadsminnen.

§11. Föreningens ordförande väljes av årsmötet för tiden till nästa årsmöte. Övriga fyra ledamöter väljes för en period om två år varvid två väljes ena året och två påföljande år.

§12. Styrelsen skall hålla minst två protokollförda sammanträden per år. På förslag av styrelemedlem kan därutöver extra möte hållas.

§13. Föreningens verksamhet skall granskas av två revisorer vilka väljes av årsmötet för tiden till nästa årsmöte.

§14. Årsmötet skall utse en valberedning bestående av tre personer att inför nästa årsmöte föreslå ordförande, styrelseledamöter och föreningsrevisorer.

§15. Årsmöte skall hållas före utgången av maj månad. Kallelse skall ske skriftligen till samliga medlemmar senast sex veckor före mötet.

§16. Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senst fyra veckor före mötet.

§17. På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Upprättande av röstlängd.

 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

 4. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.

 5. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse.

 6. Framläggande av årsbokslut.

 7. Framläggande av revisorernas berättelse.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 9. Av styrelsen respektive medlemmar väckta förslag.
 10. Val av ordförande.

 11. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter.

 12. Val av föreningsrevisorer.

 13. Val av valberedning.

 14. Fråga om eventuellt arvode till styrelsen..

 15. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår.

 16. Övriga ärenden.

§18. För ändring av dessa stadgar, eller för föreningens upplösning, fordras antingen ett enhälligt beslut vid årsmöte eller 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst sex månaders mellantid. Vid eventuell upplösande av föreningen har det sista därtill beslutande medlemsmötet att fatta beslut om hur föreningens innestående medel på bästa sätt skall disponeras för främjande av kulturvård.